Διαχείριση Αργυροχρυσοχοΐου

Το Gold24 απο­τε­λεί την πλέον αξιό­πι­στη και μο­να­δι­κή, στο συ­γκε­κρι­μέ­νο επι­χει­ρη­σια­κό χώρο, κά­θε­τη λύση της εται­ρί­ας μας για τη δια­χεί­ρι­ση των κα­τα­στη­μά­των λια­νι­κής και χον­δρι­κής στην Αρ­γυ­ρο­χρυ­σο­χο­ΐα. Ιδιαί­τε­ρη έμ­φα­ση δί­νε­ται στην εκτύ­πω­ση ει­δι­κών ετι­κε­τών κο­σμη­μά­των, μέσω ενο­ποί­η­σης που έχει γίνει με συ­στή­μα­τα Bar Code της εται­ρί­ας Zebra.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Αγορές - Προμηθευτές
 • Πωλήσεις - Πελάτες
 • Παραστατικά Αγορών
 • Παραστατικά Πώλησης
 • Παραστατικά Λιανικής
 • Αποθήκη
  • Ειδική Διαχείριση Μετάλλων
  • Ειδική Διαχείριση ανά κατηγορία κοσμήματος
  • Ειδική Αποτίμηση Αποθεμάτων
  • Αναπαραγγελίες Αποθεμάτων
  • Πολλαπλοί Αποθηκευτικοί Χώροι
  • Bar Codes
 • Τράπεζες
 • Εισπράξεις - Πληρωμές
 • Αξιόγραφα
 • Cash Flow Management
 • Παραγγελιοδοσία
 • Παραγγελιοληψία
 • MIS Εκτυπώσεις
 • Label Management Printing