Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων

Η διασφάλιση συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας αποτελεί βασική προτεραιότητα και δέσμευση της Intellisoft ΕΠΕ, και αφορά όλες τις δραστηριότητες της. Αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο σημαντικό και πολύτιμο κεφάλαιό μας, η Εταιρεία μας παρέχει ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας πρακτικές και συστήματα προσαρμοσμένα στους κινδύνους που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, βάση του διεθνούς Προτύπου ISO 45001:2018.

Σκοπός μας είναι να εκμηδενίσουμε τα ατυχήματα και τις ασθένειες που σχετίζονται με την άσκηση της εργασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, αναλαμβάνοντας τις εξής πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις:

  • Αναγνωρίζοντας, αξιολογώντας και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό ή ασθένεια.

  • Παρέχοντας συνεχή εκπαίδευση και επίβλεψη σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, όπως ασφαλείς εργασιακές πρακτικές και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των εργασιακών κινδύνων από τους εργαζόμενους.

  • Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία αναζήτησης αποτελεσματικών μεθόδων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και εξάλειψη ή περιορισμό των κινδύνων στους χώρους εργασίας.

  • Διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι, επισκέπτες και εργολάβοι/συνεργάτες έχουν κατανοήσει και εφαρμόζουν τις προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την πολιτική υγείας και ασφάλειας της Εταιρείας μας στους εργασιακούς χώρους.

  • Εξασφαλίζοντας οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας που εφαρμόζει η Εταιρεία μας.

  • Θεσπίζοντας διαδικασίες ανάλυσης και αξιολόγησης όλων των ατυχημάτων και περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ως μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Διαχείρισης.

  • Υποβάλλοντας την παρούσα Πολιτική σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής αποτελεσματικότητα και σταθερή συμμόρφωση με σύγχρονα πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές.

  • Τηρώντας στο σύνολο της, την Νομοθεσία περί Υγείας και Ασφάλειας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, δεσμεύεται ότι θα παρέχει όλα εκείνα τα απαιτούμενα μέσα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Σ.Υ.Α και την συνεχή επικαιροποίηση του.

Η παρούσα πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλο το προσωπικό, καθώς και σε όλους του πελάτες της Εταιρείας.