Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία INTELLISOFT ΕΠΕ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, κατά τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO:27001:2022 και δεσμεύεται να επιβάλλει την συμμόρφωση με τις Πολιτικές και Διαδικασίες, με στόχο να εξασφαλίσει την Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα και Διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται ή/και παράγονται κατά την εκπόνηση μελετών, στα πλαίσια έργων τους.

Οι Αντικειμενικοί Στόχοι για την Ασφάλεια Πληροφοριών είναι:

  • Μείωση της επιφάνειας έκθεσης σε κακόβουλες ενέργειες
  • Μηδενισμός περιστατικών παραβίασης της  ασφάλειας σε δεδομένα πελατών
  • Η τεχνική συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ


Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας, που ανασκοπούνται ανά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στα εξής:

  • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών
  • Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων των εφαρμογών
  • Μείωση των παραπόνων πελατών και βελτίωση της ικανοποίησής τους

Αναγνωρίζει τους Κινδύνους που δυνητικά προκύπτουν για τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα, με ορισμένη μεθοδολογία, και τους αντιμετωπίζει μέσα από προληπτικές ενέργειες.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους, οι οποίοι παρακολουθούνται και η επίτευξή τους ανασκοπείται ανά τακτά διαστήματα.

Αναθέτει διακριτούς ρόλους, καθήκοντα και αρμοδιότητες και προδιαγράφει τις γνωσιακές απαιτήσεις για το προσωπικό.

Διασφαλίζει τους κατάλληλους πόρους και πραγματοποιεί περιοδικές εκπαιδεύσεις στο προσωπικό, προκειμένου να αναπτυχθεί η κατάλληλη ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των πληροφοριών που έρχονται σε γνώση του.

Ελέγχει τους Προμηθευτές και τους αξιολογεί περιοδικά, με γνώμονα τη συμμόρφωση στις Πολιτικές Ασφαλείας της.

Ελέγχει το Σύστημα Διαχείρισης, μέσα από Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και ανασκοπεί τα αποτελέσματα σε ετήσια βάση, προκειμένου να αποφασίσει ενέργειες που θα εξαλείψουν τις αποκλίσεις και θέτει στόχους με σκοπό να επιτύχει διαρκή βελτίωση.

Ο τελικός και ουσιαστικός κριτής της ποιότητας των Υπηρεσιών μας είναι οι πελάτες μας. Η πολιτική ποιότητας αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το πώς θα επιτυγχάνουμε συνεχώς να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της Αγοράς που σχετίζονται με την ποιότητα των Υπηρεσιών μας, ανταποκρινόμενοι συγχρόνως στις υποχρεώσεις μας προς το προσωπικό, τους προμηθευτές και το κοινωνικό σύνολο.

Η IntelliSoft δεσμεύεται για την αξιόπιστη λειτουργία των εφαρμογών της και την απόλυτη ικανοποίηση των συμβατικών απαιτήσεων των πελατών της, μέσα από ένα οργανωτικό περιβάλλον, που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η εταιρεία αντιμετωπίζει όλους τους πελάτες της μέσα από το ίδιο πρίσμα, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, που πρέπει να ικανοποιούνται.