Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Εταιρεία Intellisoft ΕΠΕ, ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, και στοχεύοντας στην ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων (με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο Περιβάλλον), ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015.

Η Εταιρεία:

  • Εφαρμόζει την Περιβαλλοντική Νομοθεσία και πληροί τους όρους της εκάστοτε έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της αρμόδιας αρχής.

  • Εφαρμόζει συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της από ειδικούς εμπειρογνώμονες.

  • Μεριμνά για την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των προμηθευτών της.

  • Εφαρμόζει το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

  • Καταρτίζει και υλοποιεί Περιβαλλοντικούς στόχους δυναμικά εξελισσόμενους.

  • Βελτιώνει συνεχώς την Περιβαλλοντική της συμπεριφορά σε θέματα πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

  • Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, συμβάλλοντας στην λήψη μέτρων για συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής προστασίας.

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του Σ.Π.Δ και φροντίζει ώστε να γνωστοποιούνται (στο προσωπικό) και να τηρούνται οι διαδικασίες του, σε όλα τα επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι όλο το προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο με αίσθημα ευθύνης, στηρίζει και εφαρμόζει το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσα από την καθημερινή του εργασία.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, δεσμεύεται ότι θα παρέχει όλα εκείνα τα απαιτούμενα μέσα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Σ.Π.Δ και την συνεχή επικαιροποίηση του.

Η παρούσα πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλο το προσωπικό, καθώς και στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.