Διαχείριση Διανομών Διαιτητικών Εδεσμάτων

Το Food Delivery Manager είναι μια σύν­θε­τη και ευ­έ­λι­κτη εφαρ­μο­γή, η οποία κα­λύ­πτει όλες τις δια­χει­ρι­στι­κές ανά­γκες (Front Desk και Back Office) των Ιν­στι­τού­των Αδυ­να­τί­σμα­τος  που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στο χώρο της Δια­νο­μής Φα­γη­τών.

Βασικά Χαρακτηριστικά

  • Υποψήφιοι Πελάτες
  • Τηλεφωνικές Επικοινωνίες
  • Ραντεβού
  • Διαθεσιμότητα Συμβούλων
  • Συμβόλαια Πελατών
  • Διανομές Γευμάτων
  • Στατιστικά Στοιχεία MIS
  • Ενοποίηση με Λογιστήριο Γ΄ Κατηγορίας ΚΒΣ
  • Ενοποίηση με Εμπορική Διαχείριση