Πολιτική Ποιότητας

Ο τελικός και ουσιαστικός κριτής της ποιότητας των Υπηρεσιών μας είναι οι πελάτες μας. Η πολιτική μας αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το πώς θα επιτυγχάνουμε συνεχώς να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της Αγοράς που σχετίζονται με την ποιότητα των Υπηρεσιών μας, ανταποκρινόμενοι συγχρόνως στις υποχρεώσεις μας προς το προσωπικό, τους προμηθευτές και το κοινωνικό σύνολο.

Η IntelliSoft δεσμεύεται για την αξιόπιστη λειτουργία των εφαρμογών της και την απόλυτη ικανοποίηση των συμβατικών απαιτήσεων των πελατών της, μέσα από ένα οργανωτικό περιβάλλον, που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η εταιρεία αντιμετωπίζει όλους τους πελάτες της μέσα από το ίδιο πρίσμα, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, που πρέπει να ικανοποιούνται.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας, που ανασκοπούνται ανά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στα εξής:

 • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών

 • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών

 • Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων των εφαρμογών

 • Μείωση των παραπόνων πελατών και βελτίωση της ικανοποίησής τους

 • Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες της εταιρείας λειτουργούν αποτελεσματικά


Ειδικότερα η πολιτική της IntelliSoft είναι:

 1. Να προσφέρει Υπηρεσίες που να συμμορφώνονται πλήρως με τις καθορισμένες γι’ αυτές απαιτήσεις και τους καθορισμένους χρόνους παράδοσης, όπως αυτά καθορίζονται στις προσφορές της προς τους πελάτες της, προσφέροντας συγχρόνως ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα στην ίδια την Εταιρεία.

 2. Να συμμορφώνεται πάντοτε με την ισχύουσα Νομοθεσία και ειδικότερα με τα όσα καθορίζονται από το Φορολογικό καθεστώς που ισχύει στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Ειδικά για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή ορίζεται από την 2016/679 (GDPR), η εταιρεία έχει ολοκληρώσει έργο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό και συντηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενεις διατάξεις.

 3. Να συμμορφώνεται πάντοτε με την ισχύουσα Νομοθεσία που αναφέρεται και προσδιορίζει την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Δραστηριοτήτων και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών.

 4. Να βελτιώνει συνεχώς τις σχετικές με την ποιότητα λειτουργίες της, ώστε οι Υπηρεσίες της να θεωρούνται ως Υψηλής Ποιότητας στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά.

 5. Να έχει στενή συνεργασία με τους Πελάτες της και τους Προμηθευτές της, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των Υπηρεσιών της.

 6. Να βοηθά στη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων σε αυτή, ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους με ασφάλεια, ποιοτικά, ορθά και αποτελεσματικά. Επίσης, να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στο στόχο της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας και να τους βοηθήσει στην προσωπική τους βελτίωση.

 7. Να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφανίσεων μη συμμορφώσεων εντοπίζοντας τυχόν απειλές και εκτελώντας προληπτικές ενέργειες, καθώς και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των Υπηρεσιών της.


Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.

 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή και του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας.

 • Οι εργαζόμενοι έχουν στη διάθεσή τους την Πολιτική Ποιότητας, η οποία διατηρείται ενήμερη ως τεκμηριωμένη πληροφορία, γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή σε αυτούς.

 • Η Εταιρεία παρέχει όλους απαιτούμενους πόρους (εξοπλισμό, υλικό, εκπαίδευση κ.λπ.) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.

 • Η Εταιρεία έχει θέσει στόχους τους οποίους καταγράφει και αναλύει με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση της ποιότητάς της.

 • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την, κατά διεργασία, προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 • Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας, ο οποίος αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση και έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.


Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε αυτές τις διαδικασίες είναι:

 • Ο σαφής προσδιορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διαδικασία ή τμήμα της.

 • Η γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται όλες οι εργασίες (εγχειρίδια, λεπτομερείς διαδικασίες, οδηγίες  κ.τ.λ.).

 • Ο ποιοτικός Έλεγχος των Παραδοτέων Έργων κατά το Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και την Παράδοσή τους στον τελικό πελάτη.

 • Η τήρηση γραπτών στοιχείων που να αποδεικνύουν την ποιότητα των Υπηρεσιών και  των λειτουργιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 • Η Επιθεώρηση της εφαρμογής των παραπάνω μέσω της παρακολούθησης της ποιοτικής απόδοσης και της Εσωτερικής Επιθεώρησης.

 • Η διαδικασία του να μαθαίνει η Εταιρεία από τα λάθη της, να φροντίζει συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται (με διορθωτικές ενέργειες) και να βελτιώνει, συνεχώς, τις λειτουργίες της θέτοντας, παρακολουθώντας και επιτυγχάνοντας συγκεκριμένους στόχους βελτίωσης.