Διαχείριση Καταστήματος Οπτικών

Το OpenEye απο­τε­λεί την πλέον αξιό­πι­στη και μο­να­δι­κή, στο συ­γκε­κρι­μέ­νο επι­χει­ρη­σια­κό χώρο, κά­θε­τη λύση της εται­ρί­ας μας για τη δια­χεί­ρι­ση των κα­τα­στη­μά­των λια­νι­κής Οπτι­κών. Ιδιαί­τε­ρη έμ­φα­ση δί­νε­ται στην Ιστο­ρι­κή πα­ρα­κο­λού­θη­ση των συ­ντα­γών των πε­λα­τών με την εφαρ­μο­γή κα­νό­νων CRM.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Συνταγές Πελατών
 • Αγορές - Προμηθευτές
 • Πωλήσεις - Πελάτες
 • Παραστατικά Αγορών
 • Παραστατικά Πώλησης
 • Παραστατικά Λιανικής
 • Αποθήκη
  • Αποτίμηση Αποθεμάτων
  • Αναπαραγγελίες Αποθεμάτων
  • Πολλαπλοί Αποθηκευτικοί Χώροι
  • Bar Codes
 • Τράπεζες
 • Εισπράξεις - Πληρωμές
 • Αξιόγραφα
 • Cash Flow Management
 • Παραγγελιοδοσία
 • Παραγγελιοληψία
 • MIS Εκτυπώσεις
 • Label Management Printing